Regulamin sklepu

1.

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-maxan.pl (zwany dalej „Sklep”) prowadzony jest przez Maxan spółka z o. o. Sp. K. z siedzibą w Wardyniu 72, 73-200 Choszczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie KRS 0000644600, NIP 5941001968, e-mail: biuro@piekarnia-maxan.pl , zwaną dalej „MAXAN”.
Ochrona danych osobowych


2.

Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu pozostają w dyspozycji MAXAN
spółka z o. o. Sp. K. w Wardyniu 72, 73-200 Choszczno jedynie na czas realizacji zamówienia.


3.

Powierzone przez klientów Sklepu dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


4.

Klient przekazuje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich przekazania uniemożliwia złożenia zamówienia towaru w Sklepie.


5.

Zrealizowanie zamówienia zakończone odbiorem towaru i płatnością jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych w Sklepie.

 

Zamówienia


6.

Sklep umożliwia klientom składanie zamówień towarów dostępnych w Sklepie i odbiór zamówionych towarów w sklepach firmowych prowadzonych przez MAXAN, których wykaz dostępny jest dla klienta w formularzu zamówienia. Sprzedaż towaru realizowana wskutek złożonego w Sklepie zamówienia jest odpłatna. Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia zamówionego towaru na wskazane przez niego sklep firmowy MAXAN.


7.

W kontaktach z klientem, MAXAN korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon). Złożenie zamówienia na towar w Sklepie wymaga korzystania przez klienta z dostępu do Internetu, przeglądarki stron www oraz oprogramowania umożliwiającego wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (e-mail).


8.

Zamówienia klientów składane w Sklepie realizowane są w kolejności wg daty dostawy z uwzględnieniem kolejności złożenia zamówień. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.


9.

Klientem może być osoba mająca pełna zdolność do czynności pranych.


10.

Zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez klienta w Sklepie towaru następuje w sklepie firmowym MAXAN, po zbadaniu przez klienta i akceptacji przedmiotu zakupu. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wydany klientowi paragon fiskalny bądź wystawiona faktura VAT. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność zamówionego towaru ze złożonym przez klienta zamówieniem.


Realizacja zamówienia


11.

Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie „formularza zamówienia”, w którym:
– wybiera towar z katalogu dostępnych w Sklepie towarów,
– wybiera cechy towaru, jeżeli opcja taka jest dla danego towaru dostępna,
– wskazuje ilość zamawianego towaru,
– orientacyjną wagę zamawianego towaru (w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej przez klienta w zamówieniu; jeżeli waga gotowego produktu będzie wyższa od wskazanej w zamówieniu wagi orientacyjnej o więcej niż 10% klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za tę nadwyżkę przekraczającą przewidzianą tolerancję w stosunku do wagi orientacyjnej).
– wskazuje sklep firmowy MAXAN, w którym odbierze zamówiony towar,
– wskazuje datę odbioru towaru, przy czym nie może ona przypadać wcześniej niż trzeciego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.


12.

Aby zamówienie mogło zostać skutecznie złożone koniecznym jest:
– zaakceptowanie ceny towaru wskazanej w zamówieniu,
– zarejestrowanie się klienta w Sklepie, polegające na przekazaniu danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyborze loginu i hasła do konta w Sklepie, umożliwiającego w przyszłości składanie zamówień w Sklepie oraz zmianę i usuwanie danych osobowych,
– zalogowanie się klienta do konta w Sklepie przy użyciu loginu i hasła,
– wpłacenie zaliczki za każdą zamawianą sztukę towaru, przy czym w wypadku nieodebrania przez klienta zamówionego w Sklepie towaru w umówionym dniu odbioru zadatek ten przepada na rzecz MAXAN.


13.

Po złożeniu przez klienta zamówienia i wpłacie zadatku MAXAN wysyła, w ciągu 48 godzin, na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku podania przez klienta błędnego adresu e-mail lub nieprawdziwych danych osobowych MAXAN zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia złożonego w Sklepie zamówienia do realizacji.


14.

Realizacja zamówienia następuje w dniu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez dostarczenie przez MAXAN zamówionego towaru do wskazanego przez klienta sklepu firmowego i umożliwienie jego odbioru przez klienta.


15.

Klient ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w całości lub części albo dokonać jego modyfikacji nie później niż do godziny 12:00 trzeciego dnia przed dniem odbioru towaru wskazanym w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie na adres: biuro@piekarnia-maxan.pl oświadczenia wskazującego numer i datę zamówienia oraz wolę odstąpienia od tego zamówienia w całości lub części bądź jego modyfikacji. Modyfikacja zamówienia staje się skuteczna po jej potwierdzeniu przez MAXAN poprzez przesłanie do klienta e-maila zawierającego takie potwierdzenie.


16.

Klient odbierając zamówiony towar na wskazanym przez siebie sklepie firmowym MAXAN jest zobowiązany dokonać sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem, sprawdzić czy towar nie ma widocznych wad (uszkodzeń, deformacji itp.) oraz czy jest kompletny i, w wypadku akceptacji towaru, dokonać zapłaty ceny za towar, przy czym kwotę do zapłaty pomniejsza się o wpłaconą zaliczkę.


17.

Produkty oferowane przez Sklep są wyrobami spożywczymi o krótkim okresie przydatności do spożycia, wynoszącym 48 godzin od chwili dostarczenia na sklep firmowy, przy czym wymagane jest przechowywanie towaru przez cały ten czas w temperaturze ok. 4-10˚C.


18.

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klientowi nie przysługuje, określone w art. 27 tej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze względu na to, iż przedmiotem świadczenia (towar zakupiony w Sklepie) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta określonej w zamówieniu oraz mająca krótki termin przydatności do użycia.


Procedura reklamacyjna


19.

Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez MAXAN oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru, wadliwego towaru oraz dowodu zakupu reklamowanego towaru (paragon, faktura VAT). Klient zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację w sklepie firmowym  MAXAN, w którym odebrał towar lub w siedzibie MAXAN w Wardyniu 72, 73-200 Choszczno.


20.

MAXAN rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich złożenia przez klienta.


21. MAXAN informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji o zasadach dostępu do tych procedur udzielają całkowicie nieodpłatnie powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.

Postanowienia końcowe


22.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.sklep-maxan.pl

23.

Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl